Αποδεκτά γίνονται τα εγκεκριμένα διπλώματα οδήγησης των εκάστοτε χωρών από τις οποίες προέρχονται οι οδηγοί. Θα πρέπει υποχρεωτικά τα στοιχεία του οδηγού να είναι με λατινικούς χαρακτήρες, να είναι εμφανής η αναγραφή σε αυτό της φράσης «ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ». Το δίπλωμα οδήγησης πρέπει να είναι σε ισχύ.