Όροι Ενοικίασης2024-02-10T14:41:25+02:00
1. Όροι Ενοικίασης2023-09-07T16:54:14+02:00

Η “Premium Rent a Car“, μισθώνει τα οχήματά της σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, τους οποίους ο “ενοικιαστής” αποδέχεται πλήρως.

2. Ηλικία Οδηγού2023-09-07T16:54:43+02:00

Ο «μισθωτής» θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.

3. Άδεια Οδήγησης2023-09-07T16:55:11+02:00

Ο «μισθωτής» δηλώνει ότι διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης που ισχύει στην Ελλάδα και έχει εκδοθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υπογραφή του παρόντος. Σε περίπτωση κατόχου Διεθνούς Άδειας οδήγησης, η άδεια θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού.

4.Ποσό Ευθύνης – Εγγύηση2023-09-08T10:29:00+02:00

Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, ο «μισθωτής» πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης πιστωτικής κάρτας.

Το ακριβές ποσό για το οποίο ο «εκμισθωτής» ζητά εξουσιοδότηση αναφέρεται παρακάτω, ενώ είναι και το ποσό «ευθύνης» – εγγύησης σε περίπτωση κλοπής οχήματος ή ζημιών κ.λπ.

Με την παραλαβή του αυτοκινήτου, το αντίστοιχο ποσό εγγύησης θα χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του οδηγού. Αυτό το ποσό θα παραμείνει δεσμευμένο μέχρι την παραλαβή και τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Στο τέλος της ενοικίασης, το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί πλήρως, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις.

Το ποσό της εγγύησης αυτοκινήτου ορίζεται ως εξής:

 • · Mercedes C-Class/ Skoda Superb/ Volkswagen Passat – Touran / Citroen C4: 1.500 €
 • · BMW 420/ Mercedes C-Class Cabrio/ Mercedes Vito: 2.000 €
 • · Mercedes E-Class/ Mercedes V-Class/ Porsche Carrera/ Porsche Boxster/ SUV: €3,000
 • · Mercedes S-Class/ Range Rover VOGUE €4,000
5. Ελάχιστος Χρόνος Μισθώσεως2023-09-08T10:29:34+02:00

Είναι η μία ημέρα (24 ώρες).

Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης του Αυτοκινήτου πέ- ραν της μιας ώρας εκ της συμφωνημένης διάρκειας, ο «μισθωτής» χρεώνεται με μια επιπλέον πλήρη ημέρα.

Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης προ της συμφωνημένης διάρκειάς της π.χ πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή, o μισθωτής θα χρεώνεται το 100% του υπολειπόμενου διαστήματος αυτής.

6. Μίσθωμα2023-09-08T10:30:14+02:00

Το ημερήσιο μίσθωμα συμφωνείται στο αναγραφόμενο στην έμπροσθεν σελίδα του παρόντος ποσό και θα προκαταβάλλεται με την υπογραφή της παρούσας.

7. Παράδοση Και Παραλαβή2023-09-08T10:31:06+02:00

Ο «εκμισθωτής» αποδέχεται την παράδοση του οχήματος με όλο τον εξοπλισμό του σε πλήρη λειτουργία, το οποίο καλείται να εξετάσει και να συμφωνήσει ότι είναι της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για τη χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μίσθωσε. Έχοντας υπογράψει το αντίστοιχο έντυπο αποζημίωσης, υποχρεούται να επιστρέψει το Όχημα στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που ορίζεται στο παρόν.

Σε περίπτωση που το Όχημα παραδοθεί από τον «μισθωτή» σε διαφορετικό μέρος από το συμφωνημένο ή μετά τον συμφωνημένο χρόνο, ο «μισθωτής» υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή τα τακτικά τέλη ως αποζημίωση χρήσης και πρόσθετη αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες που υπέστη ο εκμισθωτής.

8. Επανάκτηση Αυτοκινήτου2023-09-08T10:31:41+02:00

Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποια- δήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου, κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως και σε περίπτωση που αυτό χρησιμοποι- ήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος, ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

9. Ασφαλιστικές Καλύψεις2023-09-08T10:32:17+02:00

Τα έξοδα μίσθωσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις: α. για θάνατο ή σωματική βλάβη τρίτων, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του οχήματος, β. για υλικές ζημιές τρίτων, μη συμπεριλαμβανομένου του μισθωμένου οχήματος, περιορίζεται στο ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραβιαστεί κανένας όρος του παρόντος.

Η ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων παρέχεται μόνο σε όσους έχουν άδεια χρήσης του οχήματος, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τους όρους του οποίου δηλώνει ο «μισθωτής», καθώς και τυχόν άλλοι επιπλέον οδηγοί του οχήματος με την υπογραφή του παρουσιάζουν ότι γνωρίζουν.

Οι αποσκευές και κάθε άλλο αντικείμενο που ανήκει στον «μισθωτή», τον εξουσιοδοτημένο οδηγό, καθώς και τυχόν επιβάτες του μισθωμένου οχήματος δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο «εκμισθωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, φθορά, κλοπή το ίδιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή μετά την επιστροφή του οχήματος στον «εκμισθωτή».

Ο «μισθωτής» ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.

10. Ευθύνη Μισθωτή2024-02-02T21:20:21+02:00

Ο «μισθωτής» υποχρεούται να αποζημιώσει τον «εκμισθωτή», καθώς και οποιονδήποτε τρίτο σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του οχήματος ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των επιβατών) και να πληρώσει τυχόν τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που υπέστησαν οι « εκμισθωτής”.

Πιο συγκεκριμένα, ο «μισθωτής» ευθύνεται:

 • 1.) για ζημιές που έχει προκαλέσει στο όχημα ή σε τρίτους, εάν έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης του οχήματος ή το έχει οδηγήσει με τρόπο παράνομο ή αντίθετο με τις διατάξεις της Οδού. Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας,
 • 2.) για ολική κλοπή ή απώλεια του Οχήματος μέχρι το ποσό ευθύνης-εγγύησης που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος. Συμφωνείται ρητά ότι δεν καλύπτεται η κλοπή ή απώλεια ανταλλακτικών ή/και εξοπλισμού αυτοκινήτου (μερική κλοπή) του οχήματος,
 • 3.) για τυχόν ζημιές στο Όχημα ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, ανεξαρτήτως ευθύνης, μέχρι το ποσό ευθύνης-εγγύησης.

Δεν καλύπτονται οι ακόλουθες ζημιές που προκαλούνται:

 • 1. στο κάτω μέρος του οχήματος,
 • 2. στα ελαστικά και τους τροχούς του οχήματος,
 • 3. σε όλα τα γυάλινα μέρη,
 • 4. στο εσωτερικό του οχήματος,
 • 5. κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή διέλευση του οχήματος σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εκμισθωτή.
11. Χρεώσεις2023-09-08T10:44:08+02:00

Ο «μισθωτής» υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον των συμφωνηθέντων μίσθωσης και τα ακόλουθα ποσά:

 • α) την ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του Οχήματος,
 • β) τις «Χρεώσεις ανεφοδιασμού», εάν κατά τη λήξη της μίσθωσης δεν παραδώσει το Όχημα στον «εκμισθωτή» με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παράδοσή του στον «μισθωτή».
 • γ) φόρους, τέλη και άλλα έξοδα σε σχέση με τη μίσθωση του οχήματος,
 • δ) έξοδα του «εκμισθωτή», συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των τόκων για καθυστερημένη πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή για την ανάκτηση της κατοχής και χρήσης του Οχήματος από τον «μισθωτή»,
 • ε) χρηματικά πρόστιμα, ποινές, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν στον «εκμισθωτή» λόγω παραβάσεων που διαπράχθηκαν κατά τη χρήση του οχήματος από τον «μισθωτή».

Στην περίπτωση του τελευταίου, ο «μισθωτής» ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του παρόντος θα συνεχίσει να ευθύνεται για τυχόν παράνομες πράξεις, στ) η πρόσθετη χρέωση για την παράδοση ή παραλαβή του οχήματος, καθώς και την επιστροφή του στο διαφορετική τοποθεσία από αυτή που ορίζεται στο μπροστινό μέρος του παρόντος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του «εκμισθωτή»

Ο «μισθωτής» συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

 • 1. Οι εκπτώσεις που ενδέχεται να προσφέρονται δεν ισχύουν εάν η εκδοθείσα απόδειξη δεν εξοφληθεί έγκαιρα,
 • 2) όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.
12. Όροι Χρήσης2023-09-08T10:44:51+02:00

Ο «μισθωτής» υποχρεούται να χρησιμοποιεί το όχημα με επιμέλεια, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την κατάσταση του κινητήρα του, τη στάθμη λαδιών και νερού του, τα ελαστικά του κ.λπ.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον «μισθωτή» ή τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του «εκμισθωτή». Το όχημα δεν επιτρέπεται να μεταβεί εκτός Ελλάδας ή να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του «εκμισθωτή».

Το όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί:

 • α) για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι πληρωμής,
 • β) να ρυμουλκούν ή να σέρνουν οχήματα ή άλλα αντικείμενα,
 • γ) για συμμετοχή ή παρακολούθηση αγώνων,
 • δ) ως υπεκμίσθωση σε τρίτους,
 • ε) για σκοπούς που παραβιάζουν διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας,
 • στ) εάν ο «μισθωτής» ή ο πρόσθετος οδηγός του οχήματος είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού,
 • ζ) για παράβαση τελωνειακών, κυκλοφοριακών ή άλλων κανονισμών,
 • η) από οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένου του «μισθωτή» και οποιουδήποτε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο ο «μισθωτής» έχει αποδεχθεί την ημερήσια χρέωση για επιπλέον οδηγούς, i) για μεταφορά ή μεταφορά βαριών αποσκευών, εύφλεκτων, βρώμικων ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών , και τα λοιπά.,
 • ι) για παράνομη μεταφορά Ελλήνων ή αλλοδαπών ή για τη διενέργεια παράνομων πράξεων.
 • ι) για παράνομη μεταφορά Ελλήνων ή αλλοδαπών ή για τη διενέργεια παράνομων πράξεων.
13. Παράταση Της Μισθώσεως2023-09-08T10:46:54+02:00

Σε περίπτωση που ο «μισθωτής» επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του οχήματος, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον «εκμισθωτή» τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να λάβει τα αντίστοιχα γραπτά. έγκριση του «εκμισθωτή».

Σε περίπτωση που παραλείψει τα παραπάνω, έχει αστική και ποινική ευθύνη για την παράνομη χρήση και κατοχή του οχήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή ίση με το τριπλάσιο της ημερήσιας μίσθωσης.

Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης, ο «μισθωτής» δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες της αρχικής σύμβασης, καθώς και από αυτές της συμφωνίας για την παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, είτε για το ίδιο όχημα ή για το όχημα που αντικαθιστά το αρχικό.

14. Απαλλαγή Ευθύνης Εκμισθώτριας2023-09-08T11:06:34+02:00

Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

15. Ατυχήματα2023-09-08T11:13:38+02:00

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κ.λπ.) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα: α.] Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. β.] Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο. γ.] Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότη- τας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών. δ.] Να παρκάρει το Αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (φαξ κ.λπ.) με την Εκμισθώτρια. ε.] Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο. στ.] Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν είναι δυνατόν. Υποχρεούται επίσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλω- ση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

16. Προσωπικά Στοιχεία2023-09-08T11:14:08+02:00

Ο «μισθωτής» δίνει τη συγκατάθεσή του για την λεπτομερή καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων σε υπολογιστή.

Ο «εκμισθωτής» έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία, όταν ο «μισθωτής», κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κάνει ψευδείς δηλώσεις ή παραβιάζει τους όρους της σύμβασης και να διαβιβάσει τα παραπάνω στις Ελληνικές Αρχές σε περίπτωση που είναι υποψία ότι έχει διαπραχθεί ποινικό ή άλλο αδίκημα.

Ο «εκμισθωτής» γνωστοποιεί στον «μισθωτή» ότι το μισθωμένο όχημα είναι δεόντως και για λόγους ασφαλείας εξοπλισμένο με σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων, προκειμένου να μπορεί να εντοπιστεί εύκολα η θέση του σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, ατυχήματος, καθώς και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ο «μισθωτής» δηλώνει ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται τα παραπάνω και ότι δεν συνιστά παραβίαση των προσωπικών του δικαιωμάτων ούτε των προσωπικών του δεδομένων που προστατεύονται από το Νόμο.

17. Λοιποί Όροι2023-09-08T11:14:31+02:00

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο «μισθωτής» και οι πρόσθετοι οδηγοί έχουν από κοινού και πλήρη ευθύνη,

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης αιτίας έκτακτης ανάγκης, ο «εκμισθωτής» έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το αρχικά μισθωμένο όχημα με άλλο παρόμοιο τύπο οχήματος ή διαφορετική κατηγορία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, ενώ ο «μισθωτής» συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι παραπάνω όροι ισχύουν.

18. Δικαιοδοσία2023-09-08T11:16:17+02:00

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, οποιαδήποτε κι αν είναι η κατοικία του μισθωτή.

19. Οροι Ακύρωσης2023-09-08T11:16:49+02:00

Για οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή μια γραπτή ενημέρωση είναι απαραίτητο να σταλεί στην Premium Rent a car.

Η πολιτική ακύρωσης για ενοικίαση πολυτελών αυτοκινήτων έχει ως εξής:

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο

 • 20 ημέρες έως 11 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 10 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 6 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

 • 31 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 30 ημέρες έως 21 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 20 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά

Η πολιτική ακύρωσης για υπηρεσίες Chauffered και ιδιωτικές μεταφορές έχει ως εξής:

Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο

 • Ιδιωτικές μεταφορές:
 • 24 ώρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της πληρωμής
 • 23 ώρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά
 • Υπηρεσίες με οδηγό:
 • 7 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 6 ημέρες έως 3 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 2 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά

Από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο

 • Ιδιωτικές μεταφορές:
 • 48 ώρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της πληρωμής
 • 47 ώρες πριν την άφιξη, οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά
 • Υπηρεσίες με οδηγό:
 • 15 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 100% της προκαταβολής
 • 14 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την άφιξη: Επιστρέφεται το 50% της πληρωμής
 • 6 ημέρες πριν την άφιξη, για οποιαδήποτε ακύρωση ή/και μη εμφάνιση, ισχύουν πλήρη ακυρωτικά
20. Δεδομένα Αυτοκινήτων2023-09-08T11:17:22+02:00

Η “Premium Rent a Car” προσφέρει ενοικιαζόμενα οχήματα εξοπλισμένα με προηγμένες συσκευές που μπορούν να λαμβάνουν και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες εντολές, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων γεωτοποθεσίας από το σύστημα παγκόσμιας θέσης (GPS). Αυτές οι συσκευές είναι συνεχώς ενεργές, ακόμα και όταν άλλες υπηρεσίες ή μέσα στο όχημα είναι απενεργοποιημένα.

Τόσο η “Premium Rent a Car” όσο και οι συνεργάτες της συλλέγουν και επεξεργάζονται μια σειρά από δεδομένα οχήματος, περιλαμβάνοντας το επίπεδο καυσίμου, τις αναγραφές ταχόμετρου, την ταχύτητα, τα διαγνωστικά και τα δεδομένα απόδοσης, την πίεση των ελαστικών, τα δεδομένα ατυχημάτων ή ζημιών, καθώς και τα δεδομένα για την τοποθεσία και την κατεύθυνση του ταξιδιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ της οδήγησης του ενοικιαστή.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή διάφορων υπηρεσιών, όπως η απάντηση σε αιτήματα ξεκλειδώματος πορτών, η δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης και διακοπής, η διευκόλυνση ανάκτησης και επιστροφής του οχήματος χωρίς παρουσία κατόχου, οι ενημερώσεις λογισμικού, η βοήθεια στον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε ατυχήματα και η αναγνώριση χαμένων, μη επιστρεφόμενων, υποπτευόμενων για κλοπή και κλεμμένων οχημάτων κατόπιν αιτήματος από αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, ορισμένες τιμές μπορεί να καθοριστούν βάσει αυτών των πληροφοριών, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία.

Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των μοτίβων κυκλοφορίας, της αποδοτικότητας καυσίμων, της χρήσης του οχήματος, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των δυνατοτήτων βελτίωσης της συντήρησης του οχήματος.

Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, η “Premium Rent a Car” μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα του οχήματος σε συνεργαζόμενους τρίτους και επίσης να συνεργάζεται με αρχές επιβολής του νόμου και άλλους φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων της και την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεων των υπηρεσιών της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα “Κοινοποίηση Πληροφοριών”

Go to Top