Εάν η επιστροφή του οχήματος γίνει πέραν της προκαθορισμένης ώρας παράδοσής του (drop of), τότε ναι, θα προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις.