Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κ.λπ.) ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα: α.] Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο. β.] Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων, του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο. γ.] Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότη- τας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών. δ.] Να παρκάρει το Αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία και να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (φαξ κ.λπ.) με την Εκμισθώτρια. ε.] Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο. στ.] Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν είναι δυνατόν. Υποχρεούται επίσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλω- ση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.