Ο «μισθωτής» υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον των συμφωνηθέντων μίσθωσης και τα ακόλουθα ποσά:

  • α) την ημερήσια πάγια αποζημίωση χρήσης για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του Οχήματος,
  • β) τις «Χρεώσεις ανεφοδιασμού», εάν κατά τη λήξη της μίσθωσης δεν παραδώσει το Όχημα στον «εκμισθωτή» με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παράδοσή του στον «μισθωτή».
  • γ) φόρους, τέλη και άλλα έξοδα σε σχέση με τη μίσθωση του οχήματος,
  • δ) έξοδα του «εκμισθωτή», συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των τόκων για καθυστερημένη πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή για την ανάκτηση της κατοχής και χρήσης του Οχήματος από τον «μισθωτή»,
  • ε) χρηματικά πρόστιμα, ποινές, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν στον «εκμισθωτή» λόγω παραβάσεων που διαπράχθηκαν κατά τη χρήση του οχήματος από τον «μισθωτή».

Στην περίπτωση του τελευταίου, ο «μισθωτής» ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του παρόντος θα συνεχίσει να ευθύνεται για τυχόν παράνομες πράξεις, στ) η πρόσθετη χρέωση για την παράδοση ή παραλαβή του οχήματος, καθώς και την επιστροφή του στο διαφορετική τοποθεσία από αυτή που ορίζεται στο μπροστινό μέρος του παρόντος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του «εκμισθωτή»

Ο «μισθωτής» συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

  • 1. Οι εκπτώσεις που ενδέχεται να προσφέρονται δεν ισχύουν εάν η εκδοθείσα απόδειξη δεν εξοφληθεί έγκαιρα,
  • 2) όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο.