Ο «μισθωτής» υποχρεούται να αποζημιώσει τον «εκμισθωτή», καθώς και οποιονδήποτε τρίτο σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του οχήματος ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των επιβατών) και να πληρώσει τυχόν τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που υπέστησαν οι « εκμισθωτής”.

Πιο συγκεκριμένα, ο «μισθωτής» ευθύνεται:

  • 1.) για ζημιές που έχει προκαλέσει στο όχημα ή σε τρίτους, εάν έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης του οχήματος ή το έχει οδηγήσει με τρόπο παράνομο ή αντίθετο με τις διατάξεις της Οδού. Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας,
  • 2.) για ολική κλοπή ή απώλεια του Οχήματος μέχρι το ποσό ευθύνης-εγγύησης που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος. Συμφωνείται ρητά ότι δεν καλύπτεται η κλοπή ή απώλεια ανταλλακτικών ή/και εξοπλισμού αυτοκινήτου (μερική κλοπή) του οχήματος,
  • 3.) για τυχόν ζημιές στο Όχημα ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, ανεξαρτήτως ευθύνης, μέχρι το ποσό ευθύνης-εγγύησης.

Δεν καλύπτονται οι ακόλουθες ζημιές που προκαλούνται:

  • 1. στο κάτω μέρος του οχήματος,
  • 2. στα ελαστικά και τους τροχούς του οχήματος,
  • 3. σε όλα τα γυάλινα μέρη,
  • 4. στο εσωτερικό του οχήματος,
  • 5. κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή διέλευση του οχήματος σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εκμισθωτή.