Τα έξοδα μίσθωσης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις: α. για θάνατο ή σωματική βλάβη τρίτων, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού του οχήματος, β. για υλικές ζημιές τρίτων, μη συμπεριλαμβανομένου του μισθωμένου οχήματος, περιορίζεται στο ποσό που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραβιαστεί κανένας όρος του παρόντος.

Η ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων παρέχεται μόνο σε όσους έχουν άδεια χρήσης του οχήματος, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τους όρους του οποίου δηλώνει ο «μισθωτής», καθώς και τυχόν άλλοι επιπλέον οδηγοί του οχήματος με την υπογραφή του παρουσιάζουν ότι γνωρίζουν.

Οι αποσκευές και κάθε άλλο αντικείμενο που ανήκει στον «μισθωτή», τον εξουσιοδοτημένο οδηγό, καθώς και τυχόν επιβάτες του μισθωμένου οχήματος δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ο «εκμισθωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, φθορά, κλοπή το ίδιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή μετά την επιστροφή του οχήματος στον «εκμισθωτή».

Ο «μισθωτής» ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν ζημιές που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος.