Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποια- δήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του αυτοκινήτου, κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως και σε περίπτωση που αυτό χρησιμοποι- ήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος, ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.