Ο «εκμισθωτής» αποδέχεται την παράδοση του οχήματος με όλο τον εξοπλισμό του σε πλήρη λειτουργία, το οποίο καλείται να εξετάσει και να συμφωνήσει ότι είναι της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για τη χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μίσθωσε. Έχοντας υπογράψει το αντίστοιχο έντυπο αποζημίωσης, υποχρεούται να επιστρέψει το Όχημα στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που ορίζεται στο παρόν.

Σε περίπτωση που το Όχημα παραδοθεί από τον «μισθωτή» σε διαφορετικό μέρος από το συμφωνημένο ή μετά τον συμφωνημένο χρόνο, ο «μισθωτής» υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή τα τακτικά τέλη ως αποζημίωση χρήσης και πρόσθετη αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες που υπέστη ο εκμισθωτής.