Το ημερήσιο μίσθωμα συμφωνείται στο αναγραφόμενο στην έμπροσθεν σελίδα του παρόντος ποσό και θα προκαταβάλλεται με την υπογραφή της παρούσας.