Είναι η μία ημέρα (24 ώρες).

Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης του Αυτοκινήτου πέ- ραν της μιας ώρας εκ της συμφωνημένης διάρκειας, ο «μισθωτής» χρεώνεται με μια επιπλέον πλήρη ημέρα.

Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης προ της συμφωνημένης διάρκειάς της π.χ πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή, o μισθωτής θα χρεώνεται το 100% του υπολειπόμενου διαστήματος αυτής.