Ο «μισθωτής» δηλώνει ότι διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης που ισχύει στην Ελλάδα και έχει εκδοθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν την υπογραφή του παρόντος. Σε περίπτωση κατόχου Διεθνούς Άδειας οδήγησης, η άδεια θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού.