Ο «μισθωτής» θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του.