Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, οποιαδήποτε κι αν είναι η κατοικία του μισθωτή.