Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο «μισθωτής» και οι πρόσθετοι οδηγοί έχουν από κοινού και πλήρη ευθύνη,

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης αιτίας έκτακτης ανάγκης, ο «εκμισθωτής» έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το αρχικά μισθωμένο όχημα με άλλο παρόμοιο τύπο οχήματος ή διαφορετική κατηγορία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, ενώ ο «μισθωτής» συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι παραπάνω όροι ισχύουν.