Ο «μισθωτής» δίνει τη συγκατάθεσή του για την λεπτομερή καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων σε υπολογιστή.

Ο «εκμισθωτής» έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία, όταν ο «μισθωτής», κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κάνει ψευδείς δηλώσεις ή παραβιάζει τους όρους της σύμβασης και να διαβιβάσει τα παραπάνω στις Ελληνικές Αρχές σε περίπτωση που είναι υποψία ότι έχει διαπραχθεί ποινικό ή άλλο αδίκημα.

Ο «εκμισθωτής» γνωστοποιεί στον «μισθωτή» ότι το μισθωμένο όχημα είναι δεόντως και για λόγους ασφαλείας εξοπλισμένο με σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων, προκειμένου να μπορεί να εντοπιστεί εύκολα η θέση του σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, ατυχήματος, καθώς και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ο «μισθωτής» δηλώνει ότι ενημερώθηκε και αποδέχεται τα παραπάνω και ότι δεν συνιστά παραβίαση των προσωπικών του δικαιωμάτων ούτε των προσωπικών του δεδομένων που προστατεύονται από το Νόμο.