Σε περίπτωση που ο «μισθωτής» επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του οχήματος, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον «εκμισθωτή» τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης, προκειμένου να λάβει τα αντίστοιχα γραπτά. έγκριση του «εκμισθωτή».

Σε περίπτωση που παραλείψει τα παραπάνω, έχει αστική και ποινική ευθύνη για την παράνομη χρήση και κατοχή του οχήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή ίση με το τριπλάσιο της ημερήσιας μίσθωσης.

Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης, ο «μισθωτής» δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες της αρχικής σύμβασης, καθώς και από αυτές της συμφωνίας για την παράταση της διάρκειας της μίσθωσης, είτε για το ίδιο όχημα ή για το όχημα που αντικαθιστά το αρχικό.